HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) SERBEST T3 DEĞERİ

T3 (fT3) HORMONU
sT3 = fT3 = SERBEST (FREE) TRİİYODOTİRONİN

Tiroid hormonları kanda serbest ve proteinlere bağlı olarak iki formda bulunurlar. sT3 serbest olarak bulunan tiroid hormonunu belirtir.

Normal değeri:
sT3 normal değeri yaklaşık 1.8-4.6 pg/ml

sT3 yüksekliği nedenleri:
– Primer hipertiroidizm
– Graves hastalığı
– Multinodüler guatr
– Toksik nodüler guatr
– Postpartum tiroidit
– De Quervain tiroiditi
– Subakut Tiroidit
– Ektopik tiroid dokusu (struma ovari)

sT3 düşüklüğü nedenleri:
– Tiroidektomi ameliyatından sonra
– Kronik otoimmün tiroidit
– İyot yetersizliği
– Radyoaktif iyot tedavisi sonrası
HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) SERBEST T3 DEĞERİ:
Hamilelik ayları ilerledikçe sT4 değerleri genellikle normal aralıkta seyreder. İlk trimesterde artan BHCG hormonu nedeniyle sT3 düzeyinde artış izlenebilir.
Tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması:
Hamilelerde ve diğer hastalarda tahlil sonuçları ancak muayene ve diğer bulgular ile kombine edilerek değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Bu nedenle tahlil sonuçları ilgili doktora danışılmadan asla değerlendirilmemelidir.

Doğumda bebeğin testislerinde şişlik olması

HİDROSEL (BEBEĞİN TESTİSLERİNDE SIVI BİRİKMESİ)
Hidrosel bebeğin testislerinin etrafında sıvı birikmesidir. Bazen tek taraflı bazen iki taraflı olabilmektedir. Gebelik muayenesi sırasında yapılan ultrason ile tanı konulabilmektedir. Gebeliğin son aylarında yaklaşık %15 oranında rastlanır. Bunun çoğu tek taraflıdır, yaklaşık üçte biri iki taraflıdır.
Doğumda bebeğin testislerinde şişlik olması ile farkedilir.

Çoğunlukla doğumdan sonra kendiliğinden normalde döner. Doğumdan sonra aylar geçmesine rağmen normalde dönmezse cerrahi girişim gerekir. Bunun için genellikle 1 yıl kadar beklenir. Bazen hidrosele eşlik eden kasık fıtığı da bulunabilir, bu durumda fıtık ameliyatı ile birlikte ameliyat yapılır.

amniosentezle kromozomal anomali

Özofagus ağızdan mideye kadar uzanan yemek borusudur. Özüfagus atrezisinde özofagusun bir bölümü oluşmamıştır bu nedenle ağızla mide arasında geçiş mümkün değildir, tıkanıklık vardır. Yakşalık 2500 doğumda bir görülen nadir bir anomalidir. Bu anomalide sıklıkla özofagul (yemek borusu) ile trakea (soluk borusu) arasında bir fistül yani geçiş yolu mevcuttur. Özogus atrezisi olan fetusların neredeyse yarısında ek anomaliler, böbrek, barsak, kol-bacak, kalp, dudak vb. anomalileri görülür. Yine eşlik eden kromozomal anomaliler de olabilir bu nedenle amniosentezle kromozomal anomali araştırılması önerilir.

Bu fetuslarda tıkanıklıktan dolayı fetus amnion suyunu yutamayacağı için sıklıkla su fazlalığı (polihidramnios) oluşur. Suyun fazlalığı dışında ultrasonda dikkat çeken bir diğer durum da normalde görünmesi gereken midenin görülmemesi olabilir. Fetus sıvı yutamadığı için mide boş olur ve bu nedenle ultrasonda görülemeyebilir acak bu her zaman olmaz bazen trakeadan gelen sıvılardan dolayı veya midenin kendi salgıladığı sıvılardan dolayı mide dolu olabilir ve görülebilir.

Eşlik eden başka anomali yoksa doğumdan sonra prognoz daha iyi olur. Ancak ameliyata rağmen bu bebeklerde ölüm oranı yüksektir.